,

Комбинирано осигурување на домаќинства – 6 причини за комбинирано осигурување на вашиот дом

Домот е нашата животна инвестиција. За да го создадеме, потребни се средства, време и енергија, а сето тоа може да исчезне во само еден миг. Со мала инвестиција обезбедете заштита и сигурност на домот.
Инвестирањето во домот е значаен чекор, којшто подразбира постојана посветеност и секако одговорност. Сепак, инвестирањето не застанува во моментот кога ги имаме клучевите во рака, туку продолжува со обезбедување спокојност и сигурност во домот.

Триглав Осигурување Ви нуди осигурување на домот, и инвестира заедно со Вас во Вашата безбедност и сигурност.

Комбинираното осигурувањето на домаќинства претставува пакет осигурување на домот, коешто вклучува:

 • осигурување на градежен објект – стан/куќа;
 • ствари во домаќинство – покуќнина;
 • Триглав домашна асистенција

Со осигурувањето на дом во Триглав се заштитувате од следните основни ризици:

 • Пожар;
 • Удар од гром;
 • Експлозија;
 • Луња;
 • Град;
 • Манифестации и демонстрации;
 • Излевање на вода од инсталации;
 • Провална кражба и разбојништво;
 • Трошоци за нужно сместување во случај на тотална штета
 • Лизгање и одронување на земјиште;
 • Снежни лавини.

Дополнителни ризици за коишто треба посебно осигурување се следните:

 • Кршење стакло на прозори и врати;
 • Земјотрес;
 • Поплава и порој;
 • Одговорност кон трети лица.

6 ПРИЧИНИ ЗА КОМБИНИРАНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВАШИОТ ДОМ

 1. Одлични осигурителни покритија по поволна цена;
 2. Брзо и ефикасно решавање на штети;
 3. Осигурувањето во пакет е поисплатливо од склучувањето поединечни осигурувања;
 4. Помала можност за погрешна одлука при склучување на осигурување – целосно осигурување на имот во пакет;
 5. Прегледност на склучените осигурувања – една осигурителна полиса и услови;
 6. Попуст при плаќање во рок.

Деталниот преглед на условите под коишто ќе се осигурите можете да го видите во Општи Услови за комбинирано осигурување на домаќинства .

Комбинирано осигурување на домаќинство

Комбинирано осигурување на домаќинства – 6 причини за комбинирано осигурување на вашиот дом