,

Оддел за палијативна грижа – домашна нега

Одделот за палијативна грижа- домашна нега се грижи за обезбедување на услуги и поддршка на метастатски терминално болни пациенти, без оглед на возраст, раса и вера.

МОТО: НИЕ ТРЕБА ДА ДОДАДЕМЕ ЖИВОТ ВО НИВНИТЕ ДЕНОВИ, НЕ САМО ДЕНОВИ НА НИВНИТЕ ЖИВОТИ !!!

Област на работење: Тетово (во подготвки се и тимови за Гостивар и Скопје)
Кој може да ги користи овие услуги? – Услугата не е на Товар на ФЗОМ, (целосно се покрива со приватни средства од страна на пациентот)

Начин на пријава за барање на оваа услуга:

-На телефонските броеви на One Hospital 044 344 414 и 078 822 777
– Директно во Onehospital,
– Преку пополнување на образец кој може да го најдете на нашата веб-страна, на кој ќе ги пополните полињата со лични податоци за пациентот, а можете исто така да прикачите и претходна историја на пациентот во обележаното поле. Образецот ќе биде разгледан од наша страна и ние ќе ве побараме.

Концепт на палијативна нега Палијацијата значи „прикривање“, односно грижа и подобрување на ефектите од основната причина за болест кај пациентот, а намерата е повеќе лекување отколку излекување. За палијативната нега често се вели дека е „мала техника и висок допир“.

Треба да бидеме сигурни дека сочувството и науката се водечки сили во грижата за пациентот. За состојби кои мораат да се третираат во дневна болница, обезбедуваме болнички транспорт и тоа го вршиме во нашата болница, додека се друго што може да се аплицира како терапија во домашни услови го прават нашите тимови дома кај пациентот и истите ви стојат на располагање. Целите на палијативната нега се постигнување на најдобар можен квалитет на живот за пациентите преку:

• Олеснување на болката и управување со сите вознемирувачки симптоми за да се зголеми удобноста.
• Да се ​​олесни прилагодувањето на многу „загуби“ на напредна и крајна болест
• Минимална вознемиреност за време на деновите на крајот на животот.
• Поддршка на семејствата и пријателите во најдобро разбирање на состојбата и прогнозата на пациентот.

Основата на палијативната филозофија е холистичка грижа центрирана кон пациентот, фокусирана на квалитетот на животот и проширување на поддршката на семејството и на давателите на грижа. Ова е опфатено во следниот прилагоден цитат: „Нема ситуација кога ништо не може да се стори. Може да има ограничување за лекување, но нема ограничување за нега“

Квалитет на животот

Пациентот има потреба да води живот што е можно поудобен, угоден и достоинствен. Квалитетот на животот се однесува на субјективното задоволство на поединецот од животот и е под влијание на физичките, психолошките, социјалните и духовните аспекти на личноста. Палијативната нега има за цел да го подобри ова.

Симптоми кои треба да се ослободат:

• Болка се јавува кај до 75% од пациентите со напреднат карцином. Искуството на болка е под влијание на физички, емоционални, социјални и духовни фактори. Пациентите со напредна болест обично имаат постојана болка и затоа им се потребни аналгетици земени во редовни интервали за да се контролира нивната болка. Лековите како Морфиум, Фентанил итн. не можат да бидат слободно достапни на отворен пазар, но се достапни на рецепт на тимот за палијативна нега. Други вообичаени проблеми:
• Гастроинтестинални симптоми како гадење, повраќање, запек итн.
• Калорична суплементација – Кахексија, Анорексија – може да бара хранење со цевка, хидратација итн.
• Нега на рани, нега на рани под притисок
• Катетер / Дренажа за нега, воведување на плеврална / перитонеална дренажа и катетри на уретрата
• Електролити, додаток на албумин, трансфузија на крв

Домашна посета на палијативна нега

Под услугите за палијативна нега, фреквенцијата на домашни посети и целите на грижата се прилагодени на потребите на пациентите и нивните семејства. Не се дозволени непотребни посети. Квалификуван лекар, медицинска сестра и медицински социјален работник / советник прават посета.
-Клиничка проценка
-Симптоматски третман и обезбедување можност на пациентите и семејствата да разговараат и да разберат како ефикасно да управуваат со предвидливи симптоми дома и да не паничат
-Медицинска нега и процедури -Здравствено образование на пациентот и роднините
-Советување и емоционална поддршка за пациентите и членовите на семејството за да се помогне во помирување на психосоцијалните и духовните проблеми.
-Работете кон подобрување на квалитетот на животот во сопствената средина и обезбедете удобност на пациентот и на нивното семејство
– Обука односно подучување на негувателите за подготовка на домашно миење на устата, за облекување во кревет.

„Давајќи ни можност да се грижиме за нив, тие ги збогатуваат нашите животи“.

Што обезбедуваме?

Сите видови на системски третман на карцином (хемотерапија, насочена и имунотерапија) во нашата болница: интравенски ИВ, интраартериски ИА, интрамускулен ИМ, поткожен СК, интраплеврален, интравезикален, интраперитонеален и интратекален пат на администрација на сите светски одобрени протоколи.

13 години Вита Ве го нуди најдоброто за вас и вашето здравје

Оддел за палијативна грижа – домашна нега